ANBI Status
onze vereniging heeft een culturele ANBI status

Wat houdt dat in?

 

Sinds 2009 is de HVOB een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit komt er kortweg op neer dat giften aan een ANBI aftrekbaar zijn in de belastingaangifte (uiteraard rekening houdend met de drempel van 1% van het inkomen).
Sinds 2012 zijn wij ook aangemerkt als Culturele ANBI. Giften aan een zo’n ANBI worden nog extra bevoordeeld vanaf de belastingaangifte 2012.
Het fiscaalnummer van de vereniging RSIN is: 816435674.


Doelstelling

 

1. De vereniging heeft ten doel het behoud van al hetgeen uit oudheidkundig oogpunt van belang kan worden geacht, alsmede de handhaving en herleving van overgeleverd cultuurbezit, een en ander voor zover het betrekking heeft op het dorp Bennekom en zijn naaste omgeving.
Zij heeft mede ten doel de instandhouding en bevordering van natuur- en landschapsschoon en het opwekken en versterken van de belangstelling voor de schoonheid en de geschiedenis van Bennekom.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. de belangstelling op te wekken bij de Overheid en bij rechts- en natuurlijke personen voor onderwerpen, welke van belang zijn of van belang kunnen worden geacht voor één of meer van haar doeleinden;
b. het houden van lezingen en excursies;
c. het oprichten en in stand houden van een bibliotheek, een archief en een fotoverzameling;
d. het in stand houden en uitbreiden van een oudheidkundige collectie;
e. het geven van subsidies;
f. het uitgeven of bevorderen van publicaties op het gebied van de vereniging;
g. alle andere wettige middelen, welke bevorderlijk kunnen zijn voor haar doel en daarmede in de ruimste zin verband houden.

2023

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015