Een wandeling, richting Achterstraat via het Landgoed Kinderdorp en dan beland je op het hoekpunt van de Nergenase Bosweg. Een onverharde weg omzoomd door hoge bomen, vol sporen van schoeisel, fietsbanden en hondenpoten, achter gelaten op de eeuwenoude sporen van weleer.

Een weg ontstaan tijdens de rijke historie van de Gelderse Vallei met een te herleiden geschiedenis van 1000 jaar over haverlanden, hoven, voorburgten, veenkampen, brinken, horsten en meenten.  En de wereld van huwelijken en onenigheid tussen diverse families en geslachten. Of die van verkavelingen, leenheren en leenmannen, kloosters, commanderijen, Saksische graven en baronnen tot aan de kastelen Harselo en Hoekelum toe.

Deze 1000 jarige geschiedenis van de Nergenase Bosweg is met naam en toenaam allemaal te vinden in:

“De duizendjarige geschiedenis van het landgoed “DE NERGENA” temidden van de polders van WAGENINGEN en BENNEKOM

Ir J.J. Dijkveld-Stol l.i.

Klik hier voor een link bij de WUR

En nu staat deze weg en haar omgeving op het punt om wederom geschiedenis te schrijven.

De Nergenase Bosweg omsluit Groot Steenbergen of De Dikke Boom en ligt in het gebied dat is aangewezen voor de nieuwbouw van Bennekom, zoals valt te lezen in de Startnotie “Bennekom West “

Deze van oudsher imposante oprijlaan liep naar het statige landgoed Nergena wat van een havezate uitgroeide naar een jachthuis tot aan een kasteel. Later diende het als woning voor o.a.de burgemeesters van Wageningen.

Deze laan lijkt qua onderhoud bij zijn eigenaar, de Gemeente Ede, in de vergetelheid te zijn geraakt. De toegang vanaf de Molenstraat, wordt ontsiert door een boomstomp, verderop dreigt een deel van deze laanbeplanting een zelfde lot te moeten ondergaan.

Gelukkig  valt in deze startnotie te lezen, dat de historische waarde van de Nergenase Bosweg wordt erkend en als bestaande laanstructuur gerespecteerd zal worden en daarmee in stand blijft, weliswaar met recreatief doel. De HVOB heeft hier toch de nodige zorgen over en heeft d.m.v. een zienswijze haar visie op deze startnotie bij de gemeente neergelegd.

Deel uit deze zienswijze:

De Nergenase Bosweg was in de 18de eeuw een statige toegangsweg naar het landgoed Nergena. De weg sloot aan op het Sterrebos, een lusthof, aangelegd in de toenmalige Franse stijl. Gezien de historische achtergrond is ook deze weg het waard behouden te blijven en op een zorgvuldige wijze wordt ingepast in het plangebied. Ook vanuit een landschappelijk gezichtspunt is behoud van deze laan een verrijking voor het plangebied, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo achten wij het van belang dat:

  • De laan onverhard wordt gelaten
  • De laan niet wordt gekruist door dwarswegen
  • De bomen worden opgeknapt en onderhouden
  • De bermen worden opgeschoond en onderhouden
  • De laan alleen toegankelijk is voor voetgangers
  • De laan geen loslaatgebied wordt voor honden.
  • Door aan beide zijden van de laan een ruim bemeten groenstrook te behouden, kan de laan ook een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in het plangebied.

Inmiddels zijn de voorgenomen overleggen met betrokken partijen in gang gezet. Zo heeft het college van B & W van de gemeente Ede op 5 juli jl. een, door de Dorpsraad van Bennekom georganiseerd, werkbezoek gebracht aan Bennekom. Bert Mulder en Gijs van Ginkel van de HVOB waren daarbij aanwezig. Tijdens een fietstocht heeft Bert verteld over de historie van Nergena met De Boslaan als statige toegangsweg. Samen met de vijver de laatste overblijfselen van dit landgoed. Bert benadrukte vanuit historisch oogpunt het belang om deze laan in al zijn glorie te herstellen.

Inmiddels hangen er rondom de Nergenase Bosweg een aantal plakkaten met een oproep aan gebruikers om de discussie rondom het uitbreidingsgebied te volgen, er aan deel te nemen of de petitie voor “Behoud het natuurgebied Nergenase Bosweg te Bennekom” te tekenen .

Jantine de Nooij