Maandagochtend 8 maart kwam een zeer klein gezelschap bijeen bij het graf van Max van Hoffen (1911 – 1955) op de Bennekomse begraafplaats. Max van Hoffen richtte, samen met anderen, precies 75 jaar eerder de Historische Vereniging Oud-Bennekom op.
HVOB-voorzitter Jan Roodzant hield een hieronder weergegeven toespraak. Op de bijgevoegde foto herdenken v.l.n.r. voorzitter Jan Roodzant en oud-voorzitters Bert Lever en Dolf van Kampen, Van Hoffen bij diens graf nadat daar namens de HVOB bloemen op gelegd waren.

Toespraak van de voorzitter:
Vandaag viert de Historische Vereniging Oud-Bennekom haar 75ste verjaardag. Reden voor het bestuur om op deze dag postuum een bloemenhulde te brengen aan de heer Max van Hoffen.
Vanwege de huidige corona-maatregelen zijn wij hier maar met een zeer beperkt gezelschap bijeen, waaronder de heren Bert Lever, erelid van de vereniging en Dolf van Kampen, beide thans nog levende oud-voorzitters.
Graag wil ik u hartelijk welkom heten. Uw aanwezigheid geeft extra cachet aan deze korte bijeenkomst.

Op 8 maart 1946 is bij notaris Fischer in Ede de oprichtingsakte van de stichting gepasseerd.
De doelstelling van de stichting was letterlijk:  De stichting heeft ten doel het behoud van al hetgeen uit oudheidkundig oogpunt van belang kan worden geacht, alsmede de handhaving en herleving van overgeleverd cultuurbezit, een en ander voor zover het betrekking heeft op het dorp Bennekom en zijn naaste omgeving. Zij heeft mede ten doel de instandhouding en bevordering van natuur- en landsschoon en het opwekken en versterken van de belangstelling voor schoonheid en geschiedenis van Bennekom.
Onder het voorzitterschap, dat Max van Hoffen tot zijn plotselinge dood in 1955 bekleedde, heeft eerst de stichting met donateurs en sinds 1961 de vereniging met leden met de hulp van de bestuursleden van het eerste uur, de heren ten Kate, van de Peppel, van de Brink, Kempees, van Rijsinge en van Slooten zich ontwikkeld tot de hedendaagse stabiele vereniging.

De tekst gaat door onder de foto

Max van Hoffen was zeer begaan met het in stand houden van het culturele erfgoed. Het is dan ook zijn verdienste geweest dat de markante havezate Boekelo er nog staat en niet ten prooi is gevallen aan de slopershamer. Mede door zijn inzet is Boekelo in oude luister hersteld en heeft onze vereniging nog enkele jaren daar een soort van oudheidskamer gehad.
Zijn nimmer aflatende enthousiasme heeft onze vereniging gebracht waar we nu staan.
Het ledenaantal nam in de loop der jaren toe. In 1946 waren er 30 personen betrokken bij de stichting. Begin 50er jaren een 200. Begin 60er jaren een 300. Rond de eeuwwisseling 700. In 2009 hadden we 1000 leden en momenteel al een aantal jaren rond de 1500.
Hoewel niet alle leden in Bennekom wonen, bestaat er wel een heel groot draagvlak onder de Bennekomse bevolking en ver daar buiten. Wel haast alle Bennekommers kennen Oud-Bennekom.
De vereniging telt momenteel 17 werkgroepen, commissies, comités, projectgroepen en een redactie, waar vele vrijwilligers in deelnemen en die uiteenlopende zaken gerelateerd aan onze vereniging verzorgen.
Max van Hoffen zal vroeger ongetwijfeld gedroomd hebben van een grote beeld- en opinie bepalende vereniging met groot maatschappelijk engagement op gebied van het cultureel erfgoed.
Of de huidige prominente positie van de Historische Vereniging Oud-Bennekom die droom heeft doen uitkomen weet ik niet. Wel weet ik dat wij hem veel dank verschuldigd zijn voor al hetgeen hij voor ons gedaan heeft en waar wij nu met elkaar staan.
Heden ten dage is de Historische Vereniging Oud-Bennekom niet meer weg te denken uit de Bennekomse  samenleving.
Deze bijeenkomst is tevens de aftrap van ons jubileumjaar. Een jubileumcommissie is de afgelopen tijd erg druk geweest om een programma te maken, waarbij niet alleen voor onze leden, maar voor de gehele Bennekomse bevolking, van jong tot oud, dit 15e lustrum kan worden gevierd.
Wat de invloed van de huidige coronapandemie op de uitvoering van dat programma is is momenteel nog niet helemaal duidelijk. Evenwel de vereniging is er klaar voor en ook voor de volgende 75 jaar.
Graag wil ik nu overgaan tot het leggen van de bloemen, maar niet nadat ik u allen hartelijk bedankt heb voor uw aanwezigheid.
Met het leggen van het boeket komt er ook een einde aan deze bijeenkomst.